خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش یکی دیگر از دیدنی های جزیره کیش است که کمتر به آن پرداخته می شود و اسم زیادی از آن برده نمی شود. این خانه یادآور خانه های چند خانواری و باستانی است که در گذشته بیشتر در یزد و کاشان مشاهده شده است. باتوجه با آثار به جا مانده مانند کاشی کاری می توان نام برد که مربوط به دوره ایلخانیان است. 


مسافران تور کیش می توانند تز خانه عیانی کیش بازدید کنند.